Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ WILO STRATOS PICO

1 Γενικά


Συνοπτικά γι' αυτό το εγχειρίδιο         
Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη γερμανική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτοτύπου. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες κοντά στο μηχάνημα. Η ακριβής τήρηση αυτών των οδηγιών είναι προϋπόθεση για τη χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και για το σωστό χειρισμό του.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντιστοιχούν στον τύπο του μηχανήματος και ανταποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ:
Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των οδηγιών λειτουργίας.
Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερόμενων εξαρτημάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία μας ή σε περίπτωση μη τήρησης των επεξηγήσεων στις οδηγίες λειτουργίας σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπικού, η δήλωση αυτή χάνει την εγκυρότητά της.

2 Ασφάλεια

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές υποδείξεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται όχι μόνο από τον εγκαταστάτη πριν από τη συναρμολόγηση και την έναρξη χρήσης, αλλά και από το υπεύθυνο ειδικό προσωπικό για το χειρισμό του μηχανήματος και από το χρήστη.
πρέπει να τηρούνται μόνο οι γενικές υποδείξεις ασφαλείας αυτής της ενότητας, αλλά και οι ειδικές υποδείξεις ασφαλείας με τα σύμβολα που περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας
Σύμβολα:
Γενικό σύμβολο κινδύνου
Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση.
Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) τραυματισμούς. Το σύμβολο «Προειδοποίηση» σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης (σοβαρών) τραυματισμών, αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή την εγκατάσταση. Η επισήμανση «Προσοχή» αφορά πιθανές ζημιές λόγω μη τήρησης των υποδείξεων.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μια χρήσιμη υπόδειξη για τη χρήση του προϊόντος.
Εφιστά επίσης την προσοχή του χρήστη σε πιθανές δυσκολίες.
Υποδείξεις που αναγράφονται πάνω στο προϊόν, όπως π.χ.
• βέλη φοράς περιστροφής,
• σημάνσεις για σημεία σύνδεσης,
• πινακίδες τύπου,
• προειδοποιητικά αυτοκόλλητα,πρέπει τα λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη και να διατηρούνται ευανάγνωστα.

2.2 Εξειδίκευση προσωπικού
Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμολόγηση, το χειρισμό και τη συντήρηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. Ο τομέας ευθύνης, η αρμοδιότητα και η επιτήρηση του προσωπικού πρέπει να καθορίζονται επακριβώς από το χρήστη. Εάν το προσωπικό δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, πρέπει να εκπαιδευτεί και να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες. Αυτό, εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνει από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του μηχανήματος κατόπιν εντολής του χρήστη.

2.3 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας
Εάν δεν τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, το περιβάλλον και για το μηχάνημα ή την εγκατάσταση. Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας, χάνεται κάθε αξίωσης αποζημίωσης.
Ειδικότερα, η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα π.χ. τους παρακάτω κινδύνους:
• Κινδύνους από ηλεκτρικές, μηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις.
• Κινδύνους για το περιβάλλον λόγω διαρροής επικίνδυνων υλικών
• Υλικές ζημιές
• Διακοπή σημαντικών λειτουργιών του μηχανήματος ή της εγκατάστασης.
• Αποτυχία των προκαθορισμένων διαδικασιών συντήρησης και επισκευής.

2.4 Εργασία τηρώντας τις υποδείξεις ασφαλείας
Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί για την προστασία από ατυχήματα, όπως και οι τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφαλείας
από πλευράς χρήστη.

2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για το χρήστη
Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν διαθέτουν την εμπειρία ή τις σχετικές γνώσεις (ούτε και από παιδιά), εκτός εάν επιτηρούνται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή.
• Εάν στο προϊόν ή στην εγκατάσταση υπάρχουν κίνδυνοι από εξαρτήματα που έχουν πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,πρέπει αυτά τα εξαρτήματα να προστατευθούν από τον υπεύθυνο χρήστη, ώστε να μην τα αγγίξει κανείς.
• Οι προστατευτικές διατάξεις αγγίγματος των κινούμενων εξαρτημάτων (π.χ. των συνδέσμων) δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.
• Τα επικίνδυνα υγρά άντλησης (π.χ. εκρηκτικά, δηλητηριώδη,καυτά) που διαφεύγουν από σημεία διαρροής (π.χ. στην τσιμούχα άξονα) πρέπει να απομακρύνονται κατά τέτοιο τρόπο,ώστε να μην συνιστούν πηγές κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές νομικές διατάξεις.
• Πρέπει να αποκλείονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των τοπικών ή γενικών κανονισμών [π.χ. IEC, VDE κ.τ.λ.], καθώς και οι οδηγίες των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενεργείας (ΔΕΗ).

2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης
Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει ενημερωθεί επαρκώς μελετώντας τις οδηγίες λειτουργίας.
Οι εργασίες στο μηχάνημα και την εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία απενεργοποίησης του μηχανήματος και της εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.
Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να γίνει η επανεγκατάσταση και η επανενεργοποίηση όλων των διατάξεων ασφαλείας και προστασίας.

2.7 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών
Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις και η αυθαίρετη κατασκευή ανταλλακτικών θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπικού και ακυρώνουν τις δηλώσεις από μέρους του κατασκευαστή σχετικά με την ασφάλεια.
Οι τροποποιήσεις στο μηχάνημα επιτρέπονται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον κατασκευαστή. Τα γνήσια ανταλλακτικά και τα παρελκόμενα με έγκριση από τον κατασκευαστή εξασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια λειτουργίας. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τις ευθύνες σχετικά με ενδεχόμενες συνέπειες.

2.8 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας
Η ασφάλεια λειτουργίας της παραδιδόμενης συσκευής διασφαλίζεται μόνο εφόσον γίνεται η προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 των οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στον κατάλογο ή στο φύλλο χαρακτηριστικών του προϊόντος.

3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση

Αμέσως μετά την παραλαβή του προϊόντος:
• Ελέγξτε το προϊόν για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.
• Σε περίπτωση ζημιών κατά τη μεταφορά προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται απέναντι στη μεταφορική εταιρεία εντός των αντίστοιχων προθεσμιών.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για υλικές ζημιές!
Από τον εσφαλμένο τρόπο μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές στο προϊόν.
• Προστατεύετε την αντλία κατά τη μεταφορά και την ενδιάμεση αποθήκευση από υγρασία, παγετό και μηχανικές ζημιές λόγω κτυπημάτων.
• Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε θερμοκρασίες εκτός της περιοχής –10 °C έως +50 °C.4 Προβλεπόμενη χρήση

Οι κυκλοφορητές της σειράς Wilo-Stratos PICO έχουν σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις ζεστού νερού και για παρόμοια συστήματα με συνεχώς μεταβαλλόμενες ποσότητες ροής.

Επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι τα νερά θέρμανσης σύμφωνα με το VDI 2035, μείγματα νερού/γλυκόλης σε αναλογία ανάμειξης 1:1. Κατά την ανάμειξη γλυκόλης πρέπει να διορθώσετε τα στοιχεία άντλησης του κυκλοφορητή σύμφωνα με το υψηλότερο ιξώδες, ανάλογα με την ποσοστιαία αναλογία ανάμειξης.
Στην προβλεπόμενη χρήση συμπεριλαμβάνεται επίσης και η τήρηση αυτών των οδηγιών.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν από τις αναφερόμενες θεωρείται ως μη προβλεπόμενη.

6 Περιγραφή και λειτουργία

6.1 Περιγραφή του προϊόντος

Ο κυκλοφορητής (σχ. 1/1) αποτελείται από ένα υδραυλικό σύστημα, έναν υγρολίπαντο κινητήρα με ρότορα μόνιμου μαγνήτη και από μία ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. Η μονάδα ελέγχου περιλαμβάνει ένα κόκκινο κουμπί χειρισμού καθώς και μία οθόνη LCD (σχ. 1/2) για ρύθμιση όλων των παραμέτρων και για προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης ισχύος σε W και της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος σε kWh από την έναρξη χρήσης.

6.2 Λειτουργίες

Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ρυθμίζονται, να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται με το κόκκινο κουμπί χειρισμού.
Ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης ισχύος σε W.
Ένδειξη της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος σε kWh από την έναρξη χρήσης.
Ρύθμιση του μανομετρικού ύψους σε m.

Τρόπος ελέγχου:

Διαφορική πίεση μεταβλητή (Δp-v):
H ονομαστική διαφορική πίεση H αυξάνει γραμμικά στην επιτρεπτή περιοχή παροχής μεταξύ ½H και H (σχ. 2a).
Η διαφορική πίεση που παράγεται από τον κυκλοφορητή ρυθμίζεται στην εκάστοτε επιθυμητή τιμή. Αυτός ο τρόπος ελέγχου ενδείκνυται ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις θερμότητας με καλοριφέρ, επειδή μειώνονται οι θόρυβοι ροής στις θερμοστατικές βαλβίδες.

Διαφορική πίεση σταθερή (Δp-c):
Η ονομαστική διαφορική πίεση H κρατείται σταθερή στην επιτρεπόμενη περιοχή παροχής και μάλιστα στη ρυθμισμένη ονομαστική τιμή μέχρι τη μέγιστη χαρακτηριστική καμπύλη (σχ.2b). Η Wilo συνιστά αυτόν τον τρόπο ελέγχου για ενδοδαπέδια κυκλώματα θέρμανσης ή για παλαιότερα συστήματα θέρμανσης με σωληνώσεις μεγάλων διαστάσεων, καθώς και για όλες τις χρήσεις που δεν έχουν κυμαινόμενη χαρακτηριστική καμπύλη δικτύου σωληνώσεων, όπως π.χ.κυκλοφορητές φόρτωσης θερμοσίφωνα.

Νυχτερινή λειτουργία μείωσης:
Όταν είναι ενεργοποιημένη η νυχτερινή λειτουργία μείωσης, ο κυκλοφορητής ακολουθεί τη νυχτερινή μείωση της εγκατάστασης θέρμανσης μέσω ηλεκτρονικής αξιολόγησης ενός αισθητήρα θερμοκρασίας. Τίθεται στις ελάχιστες στροφές.
Κατά τη νέα παραγωγή θερμότητας ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται στην προηγούμενα ρυθμισμένη ονομαστική βαθμίδα.
Όταν χρησιμοποιείται η νυχτερινή λειτουργία μείωσης ο κυκλοφορητής πρέπει να τοποθετηθεί στην εξαγωγή του συστήματος θέρμανσης.

Dynamic Adapt:
Η λειτουργία «Dynamic Adapt» είναι μια δυναμική προσαρμογή της ονομαστικής τιμής στην περιοχή μερικού φορτίου του κυκλοφορητή, για λιγότερη από τη μισύ υπολογισμένη παροχή. Χρησιμοποιώντας τη ρυθμισμένη ονομαστική τιμή ο κυκλοφορητής αναλύει τις ανάγκες θέρμανσης και με βάση αυτήν την ανάλυση διορθώνεται συνεχώς η ρυθμισμένη ονομαστική τιμή σε λειτουργία μερικού φορτίου. Με τον τρόπο αυτό η απόδοση της αντλίας βελτιστοποιείται συνεχώς μέσα σε ένα εύρος ρύθμισης (σχ. 2a) μέχρι το ενεργειακό ελάχιστο.
Όταν υπάρχουν πολύ μικρές ροές παροχής η αντλία μεταβαίνει σε υδραυλική αναμονή. Αν εξαιτίας μεγαλύτερης ζήτησης θερμότητας η ροή παροχής αυξηθεί, αυξάνεται η απόδοση αυτόματα και έτσι χάρη στο μικρό χρόνο αντίδρασης αποφεύγεται η υποτροφοδοσία του συστήματος θέρμανσης.
Ρουτίνα εξαερισμού:
Η διάρκεια της ρουτίνας εξαερισμού είναι 10 λεπτά από την ενεργοποίηση και εμφανίζεται στην οθόνη με μία αντίστροφη μέτρηση.


7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!

Μια λανθασμένη εγκατάσταση ή ηλεκτρική σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε θανάσιμο τραυματισμό.
• Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς!
• Τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων

7.1 Εγκατάσταση
• Τοποθέτηση του κυκλοφορητή μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης και μετά από το απαραίτητο πλύσιμο του συστήματος σωληνώσεων.
• Τοποθετήστε τον κυκλοφορητή σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος για εύκολο έλεγχο και αποσυναρμολόγηση.
• Κατά την τοποθέτηση στην προσαγωγή ανοικτών εγκαταστάσεων πρέπει η προσαγωγή ασφαλείας να διακλαδώνει πριν από τον κυκλοφορητή (DIN EN 12828).
• Πριν και μετά τον κυκλοφορητή συνδέστε τις βάνες ή τους διακόπτες απομόνωσης ώστε να γίνει εύκολα μια πιθανή αντικατάστασή του.
• Εκτελέστε την συναρμολόγηση έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής να μην πέφτουν σταγόνες πάνω στη μονάδα ελέγχου.
• Για το σκοπό αυτό ευθυγραμμίστε την πάνω βάνα απομόνωσης στο πλάι.
• Κατά τις εργασίες θερμομόνωσης προσέχετε ώστε να μη μονώνονται το μοτέρ αντλίας ούτε και η μονάδα ελέγχου. Τα ανοίγματα απορροής συμπυκνωμάτων πρέπει να είναι ελεύθερα.
• Εκτελείτε τη συναρμολόγηση χωρίς μηχανικές τάσεις με τον άξονα του κυκλοφορητή να είναι σε οριζόντια θέση. Οι θέσεις τοποθέτησης του κυκλοφορητή φαίνονται στο σχ. 3.
• Άλλες θέσεις τοποθέτησης κατόπιν παραγγελίας.
• Τα βέλη επάνω στο κέλυφος του κυκλοφορητή και στο μονωτικό κέλυφος δείχνουν την κατεύθυνση ροής.
• Αν πρέπει να αλλάξει η θέση τοποθέτησης της μονάδας ελέγχου, το περίβλημα του μοτέρ θα πρέπει να γυρίσει ως εξής:
• Με ένα κατσαβίδι ανασηκώστε το θερμομονωτικό κέλυφος και βγάλτε το.
• Λύστε τις εξαγωνικές βίδες Άλλεν.
• Στρέψτε το περίβλημα μοτέρ μαζί με την μονάδα ελέγχου.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Γενικά να στρέφετε την κεφαλή του μοτέρ προτού γεμίσετε το συγκρότημα. Κατά τη στρέψη της κεφαλής του μοτέρ σε ένα ήδη γεμάτο συγκρότημα μην τραβάτε την κεφαλή από το κέλυφος του κυκλοφορητή. Πιέζοντας ελαφρά τον τήρα στρέψτε την κεφαλή του έτσι ώστε να μην μπορεί να εξέλθει καθόλου νερό από τον κυκλοφορητή.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για υλικές ζημιές!
Κατά τη στρέψη του περιβλήματος του μοτέρ μπορεί να υποστεί ζημιά το παρέμβυσμα. Πρέπει να αντικαθιστάτε αμέσως τα χαλασμένα παρεμβύσματα.
• Βιδώστε και σφίξτε πάλι τις εξαγωνικές βίδες Άλλεν.
• Στερεώστε το θερμομονωτικό κέλυφος.

7.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!
Σε περίπτωση λανθασμένης ηλεκτρικής σύνδεσης υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτροπληξία.
• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να ανατεθεί μόνο σε ηλεκτρολόγο εγκεκριμένο από την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού και πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.
• Πριν από κάθε εργασία να αποσυνδέετε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
• Το είδος ρεύματος και η τάση πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία της πινακίδας τύπου.
• Κάντε τη σύνδεση του βύσματος Wilo (σχ. 4a έως 4e).
• Ηλεκτρική σύνδεση: L, N, PE.
• Μέγιστη πρώτη ασφάλεια: 10 A, αδρανής
• Γειώστε τον κυκλοφορητή σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Αποσυναρμολογήστε το βύσμα Wilo σύμφωνα με το σχ. 5. Εδώ χρειάζεστε ένα κατσαβίδι.
• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες VDE 0700/μέρος 1, με σταθερό καλώδιο που είναι εξοπλισμένο με μία διάταξη βυσματικής σύνδεσης ή με ένα ολοπολικό διακόπτη με άνοιγμα επαφών τουλάχιστον 3 mm.
• Για προστασία από σταγόνες νερού και για εκτόνωση της έλξης καλωδίου στο στυπιοθλίπη PG, χρειάζεται ένα καλώδιο με επαρκή εξωτερική διάμετρο (π.χ. H05W-F3G1,5 ή AVMH3x1,5).
• Για τη χρήση των αντλιών/κυκλοφορητών σε εγκαταστάσεις με θερμοκρασίες νερού πάνω από 90 °C, πρέπει να τοποθετηθεί ένα καλώδιο αντίστοιχα ανθεκτικό στη θερμότητα.
• Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην έρχεται σε επαφή με τη σωλήνωση ή και το περίβλημα της αντλίας και του κινητήρα.
• Σε μεμονωμένες περιπτώσεις θα πρέπει να ελέγξετε την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή μέσω Triacs ή ημιαγωγού ρελέ.


8 Έναρξη χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών και υλικών ζημιών!
Μια εσφαλμένη έναρξη χρήσης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.
• Οι εργασίες έναρξης χρήσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό!
• Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του κυκλοφορητή ή της εγκατάστασης (θερμοκρασία του υγρού άντλησης), μπορεί ολόκληρος ο κυκλοφορητής να καίει πολύ. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων εάν αγγίξετε τον κυκλοφορητή!

8.1 Χειρισμός
Ο χειρισμός του κυκλοφορητή γίνεται από το κόκκινο κουμπί.
Στρέψη
Επιλογή των μενού και ρύθμιση των παραμέτρων.
Σύντομο πάτημα
Επιλογή των μενού και επιβεβαίωση των καταχωριμένων παραμέτρων.

8.2 Πλήρωση και εξαερισμός
Γεμίστε και εξαερώστε σωστά την εγκατάσταση. Ο εξαερισμός του χώρου ρότορα του κυκλοφορητή γίνεται κατά κανόνα αυτόματα ήδη μετά από ένα σύντομο διάστημα λειτουργίας.
Εάν ωστόσο απαιτείται απευθείας εξαερισμός του χώρου ρότορα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη διαδικασία.
Για το σκοπό αυτό πιέζοντας και στρέφοντας το κόκκινο κουμπί επιλέξτε το σύμβολο για τον εξαερισμό και ενεργοποιήστε τον πιέζοντας. Στη συνέχεια στρέφοντας το κόκκινο κουμπί ενεργοποιήστε τη λειτουργία (στη οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ON). Η διάρκεια του εξαερισμού είναι 10 λεπτά και εμφανίζεται στην οθόνη με μία αντίστροφη μέτρηση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαερισμού μπορεί να προκληθεί θόρυβος. Αν θέλετε μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία στρέφοντας και πιέζοντας το κόκκινο κουμπί (εμφανίζεται η ένδειξη OFF).
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Με τη λειτουργία εξαερισμού αφαιρείτε το συγκεντρωμένο αέρα από το χώρο του ρότορα του κυκλοφορητή. Το σύστημα θέρμανσης δεν εξαερώνεται μέσω της λειτουργίας εξαερισμού.

8.3 Ρύθμιση του μανομετρικού ύψους
Για τη ρύθμιση του μανομετρικού ύψους πιέζοντας το κόκκινο κουμπί επιλέξτε το σύμβολο για την απόδοση της αντλίας. Με νέο πάτημα μπορείτε στρέφοντας το κόκκινο κουμπί να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή του μανομετρικού ύψους.
έζοντας το κόκκινο κουμπί επιβεβαιώνετε τη ρύθμιση.
Εργοστασιακή ρύθμιση:
Stratos PICO ... 1-4: 2,5 m
Stratos PICO ... 1-6: 4 m

8.4 Ρύθμιση του τρόπου ελέγχου (σχ. 2a, 2b)
Πιέζοντας και στρέφοντας το κόκκινο κουμπί επιλέγετε το σύμβολο του τρόπου ελέγχου. Με νέο πάτημα και στρέψη μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα είδη ελέγχου.
Διαφορική πίεση μεταβλητή (Δp-v): Σχ. 2a
Διαφορική πίεση σταθερή (Δp-c): Σχ. 2b
Πιέζοντας το κόκκινο κουμπί επιβεβαιώνετε τη ρύθμιση.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Όταν είναι ενεργή η λειτουργία Dynamic Adapt και ταυτόχρονα ενεργοποιηθεί η επιλογή Δp-c, η λειτουργία «Dynamic Adapt» απενεργοποιείται.
Αυτό φαίνεται με το αναβόσβημα 5 φορές του συμβόλου «Dynamic Adapt», το «auto» σβήνει και η λειτουργία «Dynamic Adapt» απενεργοποιείται.
Εργοστασιακή ρύθμιση: Τρόπος ελέγχου Δp-v

8.5 Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Dynamic Adapt»
Πιέζοντας και στρέφοντας το κόκκινο κουμπί επιλέγετε το σύμβολο για τη λειτουργία «Dynamic Adapt». Με νέο πάτημα και στρέψη μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Dynamic Adapt».
Η ένδειξη «auto» δείχνει πως η λειτουργία «Dynamic Adapt» είναι ενεργοποιημένη. Αν η ένδειξη «auto» δεν ανάβει, η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
Πιέζοντας το κόκκινο κουμπί επιβεβαιώνετε τη ρύθμιση.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν ο τρόπος ελέγχου Δp-c είναι ενεργός και ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Dynamic Adapt», ο τρόπος ελέγχου αλλάζει αυτόματα σε Δp-v.
Αυτό φαίνεται με αναβόσβημα 5 φορές του συμβόλου Δp-v.
Εργοστασιακή ρύθμιση: Απενεργοποίηση Dynamic Adapt

8.6 Ενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας μείωσης
Πιέζοντας και στρέφοντας το κόκκινο κουμπί επιλέγετε το σύμβολο για τη νυχτερινή λειτουργία μείωσης. Με νέο πάτημα ή νέα στρέψη μπορείτε πλέον να ενεργοποιήσετε (ON) ή να απενεργοποιήσετε (OFF) τη νυχτερινή λειτουργία μείωσης.
Πιέζοντας το κόκκινο κουμπί επιβεβαιώνετε τη ρύθμιση.
Εργοστασιακή ρύθμιση: Απενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας μείωσης

8.7 Λειτουργία
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας όλες οι ρυθμίσεις και οι ενδείξεις στη μνήμη διατηρούνται.
Μηδενισμός μετρητή κατανάλωσης ρεύματος
• Σε κατάσταση ηρεμίας του κυκλοφορητή πατήστε το κόκκινο κουμπί για 10 δευτερόλεπτα. Αφού αναβοσβήσει 5 φορές η τρέχουσα ένδειξη του μετρητή στην οθόνη, ο μετρητής κατανάλωσης ρεύματος μηδενίζεται.
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
• Σε κατάσταση ηρεμίας του κυκλοφορητή πατήστε το κόκκινο κουμπί για 20 δευτερόλεπτα. Όλες οι λυχνίες LED ανάβουν για 2 δευτερόλεπτα. Επανέρχεται η εργοστασιακή ρύθμιση του κυκλοφορητή (κατάσταση παράδοσης) και ο μετρητής κατανάλωσης ρεύματος δείχνει μηδέν στην οθόνη.

9 Συντήρηση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!
Κατά τις εργασίες σε ηλεκτρικές συσκευές υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
• Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευών πρέπει ο κυκλοφορητής να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τάση και να ασφαλίζεται έναντι μη εξουσιοδοτημένης επανενεργοποίησης.
• Τυχόν βλάβες στο καλώδιο σύνδεσης πρέπει να επιδιορθώνονται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και επισκευής πρέπει να γίνεται η εγκατάσταση ή αντίστοιχα η σύνδεση του κυκλοφορητή σύμφωνα με τις περιγραφές στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση». Η ενεργοποίηση της εγκατάστασης γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο
«Έναρξη χρήσης».

11 Ανταλλακτικά

Η παραγγελία ανταλλακτικών γίνεται μέσω των τοπικών ειδικών καταστημάτων ή και μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Wilo.
ια να αποφεύγονται οι διευκρινίσεις και τα λάθη πρέπει σε κάθε παραγγελία να αναφέρονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας τύπου.

12 Απόρριψη

Με την απόρριψη του προϊόντος αυτού σύμφωνα με τους κανονισμούς και με την κατάλληλη ανακύκλωσή του αποφεύγονται ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και κίνδυνοι για την υγεία.
1. Για την ανακύκλωση του προϊόντος ή κάποιων εξαρτημάτων του απευθυνθείτε στους δημόσιους ή τους ιδιωτικούς φορείς ανακύκλωσης απορριμμάτων.
2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση θα βρείτε στις δημοτικές αρχές, στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ή εκεί όπου αγοράσατε το προϊόν.
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών!


 

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ CARRON

Σας ενημερώνουμε ότι τις καλύτερες τιμές στους CARRON νεροχύτες
τις βρίσκετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
www.technocosmos.gr

Ζητείστε τις καλύτερες τιμές είτε
στο    2130325745
είτε στο info@technocosmos.gr

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ WILO STRATOS PICO 30/1-6 ΜΕ ΤΑ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα σταματάει η διάθεση του κυκλοφορητή WILO STRATOS PICO 30/1-6  με τα τέσσερα προγράμματα και στην τιμή των 179€
και αντικαταστάτε με αυτό των ΠΕΝΤΕ προγραμμάτων (DYNAMIC ADAPT) 

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ WILO YONOS MAXO

Σε συνέχεια προυγούμενης μας ενημέρωσης σας παρουσιάζουμε πίνακα γρήγορης επιλογής και αντιστοίχισης των κυκλοφορητών WILO. Ποιά μοντέλα αντικαταστούν τις σειρές της WILO  TOP S και RS.
Επίσης σας παρουσιάζουμε τον πίνακα με το συνοπτικό πεδίο καμπυλών, του μανομετρικού τους και της ωριαίας παροχής τους.
Την νέα σειρά YONOS MAXO
Δείτε τις τιμές τους ΕΔΩ
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013