Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ WILO

Για τα προϊόντα WILO, αλλά και και τα υπόλοιπα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε, παρέχουμε εγγύηση
καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα παρακάτω. 

Πέρα απ’ αυτό το διάστημα,άσχετα με το χρόνο λειτουργίας του προϊόντος δεν υπάρχει καμία κάλυψη εγγύησης.
 

Η εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο ελαττώματα του προϊόντος που αποδεδειγμένα οφείλονται στην
κατασκευή ή στα υλικά κατασκευής πριν από την παράδοση και παύει να ισχύει εάν ο πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε επέμβαση στο προϊόν χωρίς την έγκρισή μας. Απαιτήσεις που προέρχονται από ζημιές εξαιτίας πλημμελούς λειτουργίας της αντλίας δεν ικανοποιούνται.
 

Σε κάθε περίπτωση βλάβης είτε αυτή οφείλεται στην εγκατάσταση είτε σε κατασκευαστικό ελάττωμα, το
προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στην έδρα της εταιρείας WILO HELLAS ABEE Αγ.Αθανασίου 80 Άνοιξη Αττικής με επιβάρυνση και ευθύνη του πελάτη, ενώ ελλείψεις ή ελαττώματα μερών του προϊόντος που περιλαμβάνονται στην εγγύηση αντιμετωπίζονται με επισκευή ή αντικατάσταση των μερών αυτών.
 

Εξαιρούνται από την εγγύηση περιπτώσεις που εμφανίζονται μετά την παράδοση του προϊόντος
από επικίνδυνα περιστατικά πριν ή μετά τη θέση σε λειτουργία. Τέτοια περιστατικά είναι, λόγου χάρη, η βίαιη
επέμβαση με εργαλείο, η παγωνιά,η ζημιά εξαιτίας της μεταφοράς ή αποθήκευσης του προϊόντος, η μη
συμμόρφωση στις οδηγίες υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης, η λαθεμένη επιλογή του προϊόντος, η
υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων θερμοκρασίας και πίεσης λειτουργίας, η «ξηρή» λειτουργία, η λαθεμένη
φορά περιστροφής της πτερωτής, η χρησιμοποίηση μεταφερόμενου ρευστού εκτός του προδιαγεγραμμένου, η
απόθεση αλάτων, το μπλοκάρισμα της αντλίας εξαιτίας μακρόχρονης παραμονής εκτός λειτουργίας, η λαθεμένη επιλογή ή ρύθμιση ή βλάβη του αυτόματου προστασίας του ηλεκτροκινητήρα, η λαθεμένη ηλεκτρική συνδεσμολογία, το μπλοκάρισμα φίλτρων εξαιτίας σκληρού νερού, διάφορα λάθη στη λειτουργία,
βλάβες από διάβρωση μεταλλικών μερών και επακόλουθά τους, η μη τήρηση των κανονισμών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων.