Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝΑ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


1. Ελέγξτε ότι έχει επιλεχθεί η σωστή κλάση αντοχής του προϊόντος σε σχέση με το σημείο εγκατάστασης του, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς τα ασκούμενα φορτία συνιστάται η χρήση προϊόντος υψηλότερης κλάσης αντοχής.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η κατάλληλη διάσταση του προϊόντος.
 Το καθαρό άνοιγμα του πλαισίου θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το καθαρό άνοιγμα του φρεατίου. (Σχήμα 1) 

3. Επιθεωρείστε τα προϊόντα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν υποστεί ζημιές.4. Κάθε κάλυμμα / σχάρα φρεατίων παραδίδεται ως set με το πλαίσιο του. 

 

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Προετοιμάστε την επιφάνεια εγκατάστασης του πλαισίου.
Χρησιμοποιείστε τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως σε πάχος 40mm ως υπόστρωμα και τοποθετείστε το πλαίσιο, (προτεινόμενη κατηγορία τσιμεντοκονίας ελάχιστης αντοχής 10Ν/mm2 – Κατηγορία ΙΙΙ κατά DIN1053).
2. Συνιστάται η εγκατάσταση το πλαισίου να πραγματοποιείται μαζί με το κάλυμμα / σχάρα,προκειμένου να αποφευχθεί τυχών παραμόρφωση του κατά την πάκτωση.
3. Ευθυγραμμίστε το προϊόν σύμφωνα με την τελική επιφάνεια εγκατάστασης και φροντίστε το υπόστρωμα να καλύπτει επαρκώς και ομοιόμορφα τη βάση του πλαισίου. ( * )
4. Ενσωματώστε το πλαίσιο σε σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας C20/25.
5. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση με την τελική στρώση της τελικής επιφάνειας εγκατάστασης. Για τοποθέτηση επί του οδοστρώματος η στρώση ασφάλτου θα πρέπει να είναι 30-40mm. 
6. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να καθαριστούν επιμελώς από υπολείμματα των υλικών εγκατάστασης οι επιφάνειες του πλαισίου και του καλύμματος / σχάρας που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. ( ** )
7. Το προϊόν δε θα πρέπει να υποβληθεί σε φόρτιση μέχρι να σταθεροποιηθούν πλήρως τα υλικά πάκτωσης.
*Ελέγξτε ότι το κάλυμμα / σχάρα εδράζεται σωστά στο πλαίσιο και δεν προκαλείται θόρυβος από τυχόν μετακινήσεις τους.
**Στα προϊόντα που φέρουν ελαστικά παρεμβύσματα θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το τελικό επίχρισμα των φρεατίων.