Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες GAS GAS

Με χειροκίνητη επαναφορά, Κανονικά Ανοικτές (N.O.) και Κανονικά Κλειστές (N.C.)
Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες GAS GAS έχουν σχεδιασθεί για να συνδυασθούν με οποιοδήποτε
σύστημα ανίχνευσης αερίου το οποίο στέλνει ένα προειδοποιητικό σήμα για να διακόψει την κύρια
παροχή όταν ανιχνεύεται μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όλες οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες
επαναφέρονται χειροκίνητα σύμφωνα με το ιταλικό πρότυπο για τα συστήματα ανίχνευσης αερίου CEI UNI-CIG 70028.


Αρχή λειτουργίας

Κανονικά Ανοικτές (Normally Open, Ν.Ο.)

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας δεν υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και έτσι
κανένα τμήμα του συστήματος δεν υπόκειται σε φθορά. Δεν υπάρχει ενοχλητικός βόμβος ή
ταλαντώσεις και εξοικονομείται ενέργεια. Πάντως, όταν εφαρμοσθεί τάση στο ηλεκτρομαγνητικό πηνίο,ελευθερώνεται ο μηχανισμός φραγής (κλεισίματος).
Για να ξαναοπλισθεί το ηλεκτρομαγνητικό πηνίο, βεβαιωθείτε ότι το πηνίο δεν έχει ρεύμα και
τραβήξτε τη λαβή επαναφοράς.


Κανονικά Κλειστές (Normally Closed, Ν. C.)

Η κατασκευαστική ακρίβεια αυτών των μοντέλων εγγυάται ότι το αέριο θα διακοπεί, αν διακοπεί η
παροχή του ρεύματος. Επομένως απαιτείται αδιάκοπη παροχή ρεύματος για να διατηρήσει ανοικτή τη
βαλβίδα. Μόλις διακοπεί η τροφοδοσία του πηνίου με ρεύμα, η βαλβίδα κλείνει αυτόματα.
Για να αποφευχθεί τυχαίο κλείσιμο, οι βαλβίδες είναι εξοπλισμένες με ένα μηχανισμό, ο οποίος αγνοεί
διακοπές ρεύματος μικρής διάρκειας (30 msec). Για να ξαναοπλισθεί η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,
βεβαιωθείτε ότι το πηνίο έχει ρεύμα και τραβήξτε τη λαβή επαναφοράς.

Περιγραφή1. ηλεκτρική σύνδεση 
2. λαβή επαναφοράς
3. μονάδα απελευθέρωσης
4. σώμα βαλβίδας
5. κοχλίας στερέωσης πηνίου
6. πηνίο


Εγκατάσταση και θέση της ηλεκτρομαγνητικής

Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πρέπει να τοποθετείται με το βέλος που είναι τυπωμένο στο σώμα της
στραμμένο προς τη συσκευή κατανάλωσης.
Η βαλβίδα πρέπει να τοποθετείται πριν από τη συσκευή ρύθμισης και κατά προτίμηση έξω από τη ζώνη μέτρησης.

Συντήρηση

Θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά η απόκριση της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Αν απαιτηθεί
αποσυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέριο υπό πίεση μέσα στη βαλβίδα και ότι δεν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε. Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να
γίνονται από πιστοποιημένο προσωπικό.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση: 500 mbar/6 bar (ανάλογα με το μοντέλο)
Χρόνος κλεισίματος: < 1 sec

Ηλεκτρική ισχύς

τύπος Ν.Ο. 12Vdc, 24Vdc 19W
12Vac, 24Vac, 220 Vac 17VA
τύπος Ν.C. 12Vdc, 24Vdc 9W
12Vac, 24Vac, 220 Vac 12W
Παροχή ρεύματος: 12Vdc, 12Vac, 24Vdc, 24Vac, 230 Vac
Συνδέσεις: από 1/2” έως 2” κοχλιωτές κατά ISO 228/1, από DN65 έως DN100 φλαντζωτές κατά
UNI 2233
Θερμοκρασία λειτουργίας: -15ºC έως +60ºC