Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN124

Το ευρωπαϊκό αυτό πρότυπο περιγράφει τις απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου και  σήμανση  για  καλύμματα  φρεατίων επισκέψεως  και  σχάρες  οχετών  που εγκαθίστανται  σε  περιοχές  στις  οποίες κυκλοφορούν  οχήματα  και  πεζοί  και  οι οποίες μόνιμα ή περιοδικά υποβάλλονται σε  κυκλοφοριακό  ή  σε  άλλο  παρόμοιο φορτίο.
Η επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας για σχάρες  οχετών  και  καλύμματα  φρεατίων επισκέψεως  εξαρτάται  από  τον  τόπο εγκατάστασής τους.ΟΜΑΔΑ 1 – Α15 

Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 15 kN(1,5tn) 
Περιοχές  που  μπορούν  να  χρησιμοποιούνται  μόνο  από  πεζούς  και ποδηλάτες και άλλες ανάλογες περιοχές όπως πρασιές.

ΟΜΑΔΑ 2 - B 125 

Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 125 kN (12,5tn) 
Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι* και ανάλογες περιοχές, σταθμοί αυτοκινήτων ή πολυώροφοι σταθμοί αυτοκινήτων.
* Περιοχές  που  προορίζονται  για  πεζούς  και που  μόνο  κατά  διαστήματα  δίδονται  στην  κυκλοφορία αυτοκινήτων για διανομές ή για λόγους καθαριότητας ή σε έκτακτη ανάγκη

ΟΜΑΔΑ 3 - C 250

Ελάχιστο φορτίο δοκιμής:250kN (25tn)
Περιλαμβάνει τις σχάρες οχετών που εγκαθίστανται σε στερεά ρείθρα και στα αυλάκια των οδών τα οποία βρίσκονται στο πλευρό των κρασπέδων,που όταν μετρηθούν από τα άκρα των κρασπέδων, εκτείνονται μέσα στον αμαξητό δρόμο μέχρι το πολύ 0,5 m και μέσα στο πεζοδρόμιο μέχρι το πολύ 0,2 m. 


ΟΜΑΔΑ 4 - D 400 

Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 400 kN (40tn)
Λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων και πεζόδρομοι*

* Περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε ορισμένες περιόδους (π.χ. πεζόδρομους στις ώρες εργασίας, με κανονική κυκλοφορία οχημάτων σε άλλες από αυτές ώρες).

ΟΜΑΔΑ 5 - E 600  

Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 600 kN (60tn)
Ιδιωτικοί  δρόμοι  που  χρησιμοποιούνται  από  οχήματα,  τα  οποία φορτώνονται με εξαιρετικά μεγάλα φορτία π.χ. λιμάνια.


ΟΜΑΔΑ 6 - F 900 

Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 900 kN (90tn)
Ειδικές  περιοχές,  όπως  για  παράδειγμα  μερικά  οδοστρώματα  για αεροσκάφη σε δημόσια αεροδρόμια.